White Lotus World Peace Dharma Centre

                                        Beleids- en ondernemingsplan 2022 - 2023                                             

Vestigings-, en correspondentieadres

Boekhorststraat 94

2221 TG KATWIJK

www.whitelotuswpc.nl

Inschrijvingsnummer KvK 6234595

 

Bestuur

 

Voorzitter:                           Dhr. Ivan Rios Cerviño MSc

Penningmeester:               (interim) Dhr. Ivan Rios Cerviño MSc

Secretaris:                          vacant

 

Algemene bestuursleden: C.R. Rigzin (tevens oprichter) 

ONDERNEMINGSPLAN

Het ondernemingsplan is het belangrijkste strategische beleidsdocument van een organisatie, waarin alle belangrijke processen, de gekozen doelen, evenals de gewenste kwaliteit en de ontwikkelingslijnen worden beschreven met de daarbij behorende financiële onderbouwing.

 

In het ondernemingsplan staan twee doelen centraal, te weten:

 • de beleidslijnen en de beleidsruimte voor alle betrokkenen.
 • het streven naar kwaliteitsverhoging.

 

Dit betekent dat er een ondernemingsplan kan worden opgesteld op 2 organisatieniveaus nl.:

Op Stichtingsniveau en voor elk afzonderlijke project.

 

 

Beleidsplan voor de Stichting

(de totale organisatie)

 

Beleidsplan voor de afzonderlijke projecten

 

Beleidsruimte

 

Aan de hand van een ondernemingsplan t.b.v. de gehele Stichting en haar organisatie

 

Gericht op de gehele Stichting en haar organisatie

 

Aan de hand van een ondernemingsplan t.b.v. de doelstellingen

 

Gericht op de eigen zorgomgeving, de locaties zijn aangepast aan de behoefte van de (leef)omgeving

 

Maatwerk met inachtneming van de filosofie van de Stichting

 

 

Kwaliteitsverhoging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kwalitatief sterk proces gericht op een integraal beleid voor alle (leef)projecten van de Stichting en haar organisatie en/of op een sterk sturend Bestuur

 

 

De doelstellingen van het Bestuur dienen helder en zo eenvoudig mogelijk te zijn op de te onderscheiden beleidsterreinen

 

Aangeven hoe wet- en regelgeving optimaal benut kunnen worden

 

Beleidslijnen uitzetten voor de realisatie van de organisatiedoelen

 

Duidelijkheid aangaande implementatie en bewaking van het innoverend beleid van de Stichting en haar organisatie

 

 

Bewustwordingsprocessen bij de medewerkers, welke gericht zijn op competentieverhoging

 

Planmatigheid en specifiek

 

Afstemmen op (leef)behoeften van de klanten/samenleving

 

Proactief beleid gericht op de klanten/samenleving en de gewenste zorg

 

Beleidslijnen uiteenzetten met betrekking tot (leef)project t.b.v. de realisatie van de doelen

 

Implementeren en bewaken van het innoverend beleid op uitvoeringsniveau

 

Financieel

 

 

 

Verantwoord financieel beleid als non-profit Stichting

 

 

Zelf regulerend, de opbrengsten worden teruggekoppeld binnen de Stichting t.b.v. onderhoud en op te zetten nieuwe projecten, internationaal.

 

Structuur beleids- en ondernemingsplan van de White Lotus World Peace Dharma Centre

Hierna te noemen WLWPDC

 

In dit stappenplan wordt de structuur van het ondernemings- en beleidsplan van de Stichting WLWPDC op Stichtingsniveau weergegeven.

 

Het bestuursbeleidsplan van WLWPDC en het ondernemingsplan van WLWPDC heeft de volgende opbouw:

 

 1. Inleiding

 

 1. Missie, Visie, Kernwaarden, Ambitie, Gedrag en Strategie

 

 1. WLWPDC- organisatiestructuur

 

 1. Doelstellingen Stichting
 • Speerpunten Stichting WLWPBC 2022, 2023
 
 1. Financieel beleid, Planning en Controle
 •  Financieel management en taken

 

 1. Beleidsplannen met kwaliteitsbeleid Kritische Succes Factoren (KSF) en Prestatie Indicatoren (PI)

 

 1. Resultaatgebieden

 

 1. Strategisch beleid voor de Stichting WLWPDC

 

 1. Organisatie
 • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Communicatie- en besluitvormingsstructuur
 • Financiële Planning en Controle
 • Bewakingssysteem evaluatie en bijstelling

 1. Inleiding

De Stichting is ontstaan door Yogi Lama Rigzin Choenyi Rangdol Rinpoche en heeft een filosofisch/wetenschappelijke grondslag. Hij wil een brug leggen tussen de Tibetaanse en Westerse samenleving. De ideële gedachte is de behoefte te ondersteunen in organisatie en uitvoering door middel van het realiseren van (zorg, leef en kennis) projecten. De landelijke trends laten overduidelijk zien, dat de behoefte groeit om zowel individueel, kleinschalig als op groepsniveau en op maat aangepaste training en ondersteuning aan te bieden. De Stichting wil middelen genereren, financieel en in natura, om deze (zorg, leef en kennis)projecten te realiseren en te beheren. Ons hoofddoel is om vanuit een compassionele en empathische grondslag een pakket van aangepaste zorg aan te kunnen bieden.

2. Missie, Visie, Kernwaarden, Ambitie, Gedrag en Strategie

 • Missie: Het besturen van het zorgplatform in Nederland, welke uitvoering geeft aan zorg en aandacht binnen eigen beheerde projecten, met daarbij eigen ontwikkelde methodieken t.b.v.:

Dharmacentrum

Kenniscentrum

Missie – Visie volgens Yogi Lama Rigzin Choenyi Rangdrol Rinpoche.

 

Ten einde de kennis van de studenten te vergroten, is het van belang om het volgende in acht te nemen;

Kinderen beschikken over weinig kennis, wanneer ze klein zijn.

Het is belangrijk  om hen in overeenstemming met hun competenties en hun kennisniveau onderricht te geven.

 

Het gedrag en de houding van de studenten verdient de aandacht, ongeacht de leeftijd van de studenten.

De hoogste prioriteit heeft eerlijkheid, dit is de essentiële basis om andere kwaliteiten te kunnen ontwikkelen.

 

Het geven van advies heeft tevens prioriteit.

Het betreft verschillende soorten studenten met verschillen in karakter en aanleg.

Verschillen in denkwijze. Sommige studenten nemen advies ter harte en andere studenten negeren advies.

 

Tijdens de scholing dient het belang te worden benadrukt, naar het advies van hun oudere studenten te luisteren.

Respect voor elkanders kwaliteiten en hen erkennen.

Ontkenning van kwaliteiten betekent geen ontwikkeling of aanwas van kwaliteiten.

           

Wanneer de studenten respect voor andere studenten hebben, zijn ze in staat de beginnend student te ondersteunen, kennis aan hen over te dragen.

 

Wanneer mensen elkaar met liefde en compassie behandelen, wordt kennisoverdracht en de leerweg mogelijk gemaakt.

 

Wanneer de studenten denken alles te weten, een bepaalde trots bezitten, zijn ze niet ontvankelijk voor het integreren van kennis, de kwaliteiten van de leraar tot zich te nemen en kunnen ze niet luisteren naar de teaching.

In het Westen is de aandacht op leerkrachten  meer gericht op zijn/haar betaalde baan als leraar en het aanwezig moeten zijn in de klaslokaal.

 

Wanneer er wederzijds respect is, dan zijn de mogelijkheden tot ontwikkeling daar. Motivatie, toewijding en respect zijn daarbij de voorwaarden.

 

Al heeft een leraar een klas van 100 studenten, wanneer er wederzijds respect is, kan de leraar alle honderd leerlingen helpen.

De houding en het gedrag van de leraar dient toegewijd te zijn en de motivatie dient zichtbaar te zijn. Echter is het van belang dat de studenten zelf hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van houding en gedrag.

Dankbaarheid en besef, dat de leraar bereidwillig en zo vriendelijk is om zijn kennis te delen.

Een dankbare houding aannemen.

 

De studenten benutten hun hersenen, hun intelligentie die hen is staat stelt te analyseren en te onderzoeken of wat zij leren correct is.

 

De vrijheid om hun leraar vragen te stellen, om dit mogelijk te maken.

Indien er twijfel bestaat, moeten zij in de gelegenheid worden gesteld feedback te geven.

 

Als de student in de war is, kan hij/zij om verduidelijking vragen.

Het doel van de Dharma is de positieve kwaliteiten te versterken en om de negatieve elementen te verwijderen.

Het doel van de teachings is de verwarring bij de student te ontsluieren.

 

De motivatie is een stevig fundament te leggen, waarop hun competenties en kwaliteiten verder worden opgebouwd.

 

Is deze basis goed,dan is de ontwikkeling mogelijk .

Waardering en besef van dit gegeven is van belang.

 

Boeddha en Boeddhisme zijn hoofdzaak.

Als je het belang beseft van wat je leert, zullen de resultaten zichtbaar zijn; een goede baan een goed bestaan.

 

Uitwerking plan;

Dialoog, research, onderzoek en bewijsvoering binnen de diverse vakgebieden.

 

Het ontstaan der  dingen (kwantum physica, chemie)

Voorbeeld:

De zaadcel en het eitje versmelten, en waar komt de “mind” naar binnen? Het onderzoek naar de “subtiele mind” de zogeheten windkanalen. Dit overstijgt de “mind”.

Onderzoek naar de Boeddhanatuur of de “ziel”.

 

Tukdam is een frequent voorkomend fenomeen in Tibet.

Externe functies lijken dood, echter zijn de interne functies nog geheel in tact, zoals het bloed. De reden, aanleiding is; Absorptie in meditatie.

 

De missie en visie wordt aangevuld, uitgebreid met richtlijnen tot vormgeving.

 

De methodes, die daarbij worden aangewend zullen in een gedetailleerd organisatieplan worden weergegeven.

 

 • Visie: Een platform voor gezonde leefomgevingen, ondersteund door kennis en middelen met een integrale benadering voor mens/klantgerichte kwaliteit van diensten d.m.v. kennisoverdracht, individuele begeleiding, training, voorlichting, informatie, hulpverlening, coachen, stervensbegeleiding en rouwverwerking, het geven van lezingen, retraites en meditatie. Uitgangspunt is telkens maatwerk en laagdrempeligheid.

 

De nadruk dient liggen op leerweg en wetenschap. De verbinding leggen tussen Boeddhisme en wetenschap en de natuurlijke leerweg te bevorderen, een vertaler die in eenvoud de boodschap over kan brengen, verdient de voorkeur.

 

 • Kernwaarden: Alle uitvoerende elementen van de Stichting dienen met mededogen en empathie te worden uitgevoerd.

 

 • Ambitie: De Stichting wil een landelijk platform ontwikkelen om op een menswaardige wijze zorg, hulp en aandacht te kunnen bieden.

 

 • Gedrag: Plezierig, gepassioneerd, motiverend, stimulerend, ondernemend, zakelijk en financieel verantwoord, transparant en professioneel. Wij hanteren een integriteitsbeleid. Door wordt actief op gemonitord en voordat personen activiteiten verrichten vindt er screening plaats . (VOG)

 

 • Strategie: Vooruitstrevend, gedreven en vastberaden om zorg binnen/voor de doelgroepen te verbeteren.

 

3. WLWPDC- organisatiestructuur

De WLWPBC wordt bestuurd door een collegiaal Bestuur. Het collegiale Bestuur wordt voorgezeten door een procesgerichte voorzitter. Het Bestuur bestaat daarnaast uit: een Penningmeester, een Secretaris, met daarnaast drie bestuursleden, ondersteund door medewerkers/staffunctionaris(sen) met toegespitste competenties en vaardigheden in werkgroepen. In de statuten van de Stichting (aangevuld met het huisreglement) zijn de wettelijke verplichtingen opgenomen van de Stichting en haar Bestuur.

De Stichting zal specifieke werkgroepen inrichten en vrijwilligers/personeel aanstellen om de specifieke doelstellingen te realiseren dan wel te activeren.

In te richten werkgroepen:

1e fase 

 • P.R., communicatie en evenementen
 • Fondsenwerving, werving donateurs, merchandising
 • Dharmacentrum, kenniscentrum
 • Werving en selectie medewerkers, opleidingen
 • Comité van aanbeveling

2e fase

 • Bouw
 • Inrichting
 • Werving en selectie medewerkers

3.1. Gewenste personele invulling bestuur

De gewenste personele invulling heeft een driedelig doel: allereerst het verminderen van de individuele tijdsbelasting van de individuele bestuursleden. Om dit te bereiken is het wenselijk om het aantal leden van Bestuur uit te breiden.

Ten tweede beoogt de wijziging het netwerk dat de Stichting ter beschikking staat, te vergroten. Immers, een meer talrijk Bestuur beschikt over een groter netwerk. Dit netwerk zal worden ingezet ter verwezenlijking van de voornoemde doelstelling van de Stichting.

Het derde doel van de gewenste personele invulling behelst het vergroten van de beschikbare competenties, vaardigheden en professionele ervaring binnen het Bestuur. Dit zal de koerstelling; (dagelijkse) leiding en specialistische kennis en kunde, binnen het Bestuur, op een nog hoger plan brengen.

4.  Doelstellingen Stichting en (samenlevings- en kennis)projecten

De primaire doelstelling is: het werven van fondsen, donateurs en gelden d.m.v. het organiseren van activiteiten en merchandising, met als doel om de in te richten projecten in staat te stellen zich volledig te richten op het uitvoeren van de beoogde kwalitatieve diensten. De Stichting onderhoudt en beheert de middelen en draagt zorg voor de gestelde kwaliteiten voor haar projecten.

De projecten functioneren individueel in de uitvoering. Organisatie en activiteiten dienen te voldoen aan de kwaliteitseisen van de Stichting WLWPBC. Binnen de stichting zullen 2 peilers worden opgezet. (zie bijlagen)

4.1. Speerpunten Stichting WLWPDC 2022

 • Aanvraag ANBI-status.
 • Vaststellen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het Bestuur.
 • Ontwerp en uitvoering van logo, briefpapier, internet, website, e-mail adressen voor de WLWPDC- bestuurders.
 • Start organisatie en uitbreiding van Stichting met werkgroepen, zoals aangegeven onder punt 3.
 • Uitwerken van het huisreglement en een communicatieplan en ontwerp merchandising.
 • Start activiteiten P.R. en communicatie.
 • Onderzoek realisatie eerste project, te weten locatie, vorm etc.
 • Start van gesprekken met gemeente(s), provincies en overheden m.b.t. te kiezen locaties.
 • Uitwerking van de kwaliteitsparameters binnen de doelgroepen m.b.t. projectplannen en de fundamentele eisen vanuit de Stichting. Compassie – Empathie.
 • Start werving liquiditeiten ten behoeve van het startkapitaal, om zodoende de startkosten te dekken.
 • Start werving van fondsen en donateurs t.b.v. de structurele inkomsten van de Stichting.
 • Het uitwerken en starten van opleidingen, toegespitst op de doelstellingen t.b.v. medewerkers, die werkzaam zijn voor de Stichting.
 • Start organisatie benefietevenement(en).

4.2 Speerpunten Stichting WLWPDC 2023

 • Plannen van structureel terugkerende evenementen en activiteiten t.b.v. de inkomsten.
 • Aansluiting bij minimaal 5 grote sponsoren en 5 fondsen.
 • Eerste benefietvoorstelling.
 • Start organisatie en bouw van het eerste project op locatie.
 • Start van minimaal 10 opleidingen t.b.v. van dit project.
 •  

5. Financieel beleid, Planning en Controle

Beleidsplanning wordt als een instrument gezien waarmee de White Lotus World Peace Dharma Centre op langere termijn verantwoorde keuzes kan maken en strategische doelen, zoals verwoord in de statuten van de Stichting, kan realiseren. Het financieel beleidsplan vormt een belangrijk onderdeel van het totale beleid van de Stichting. Het financieel beleid kunnen we omschrijven als “het leiden en regelen van zaken en personen in overeenstemming met de visie, missie en strategie van de Stichting”.

5.1 Financieel management en taken

 • Verwerven van middelen
 • Besteding van middelen
 • Administreren, informeren en verantwoorden
 • Liquiditeits- en vermogensbeheer
 • Verdienmodel
 • Subisidies, legaten, donaties.

De uitvoering van deze taken moet worden gezien in het licht van de doelstellingen van de Stichting. De realisatie van deze doelstellingen, zoals verwoord in artikel (zie statuten) van de Statuten van de Stichting, leent zich bij uitstek voor het inrichten van verschillende projecten. Voor deze projecten zullen afzonderlijk begrotingen worden opgesteld, waarin bovengenoemde taken zullen worden opgenomen. 

5.1.1 Verwerven van middelen

In de artikelen (zie statuten) van de statuten van de Stichting wordt omschreven, op welke wijze de benodigde middelen kunnen worden verworven.

5.1.2 Besteding van middelen

Besteden van middelen betekent naast het doen van uitgaven het beheersen van de geldstromen. De Stichting stelt middelen ter beschikking ten behoeve van de realisatie van door het Bestuur aangewezen projecten. De Stichting controleert de bestedingen en stuurt bij waar nodig. Alvorens tot de uitvoering van een project over te gaan dient een sluitende begroting te worden overlegd, waar het voltallige Bestuur zijn goedkeuring aan moet geven.

5.1.3 Administreren, informeren en verantwoorden

De administratie moet managementinformatie kunnen leveren. Die managementinformatie moet regelmatig, in feite op elk gewenst moment, beschikbaar zijn. Het vereist de nodige inspanning om een deugdelijk systeem van managementinformatie op te zetten. De organisatie zal hier wel veel baat bij hebben. Men hoeft dan niet langer ad hoc op zoek te gaan naar gegevens omdat deze automatisch en met de gewenste regelmaat beschikbaar zijn. Per project zal ter verantwoording van de herkomst en besteding van middelen een financieel verslag worden opgesteld. Daarnaast zal jaarlijks binnen drie maanden na afloop van een kalenderjaar de balans en de V&W- rekening worden opgesteld. Deze financiële verslaglegging dient door het volledige Bestuur te worden goedgekeurd. We hanteren een financieel risicomanagement (4-ogen principe) en een maximum bedrag dat eenzijdig overgemaakt kan worden. (zie eveneens de statutaire bepalingen)

5.1.4 Liquiditeits- en vermogensbeheer

Onder liquiditeits- en vermogensbeheer verstaan we het beheer van de aan de Stichting toevertrouwde middelen. Risicovolle beleggingen zijn niet toegestaan. De toevertrouwde middelen moeten bij voorkeur worden belegd in onroerend goed, renterekeningen en veilige obligatieleningen. De meerderheid van het Bestuur dient akkoord te gaan met de wijze van een eventuele belegging indien een periode van een jaar wordt overschreden.

De Penningmeester van de Stichting heeft voor de uitvoering van zijn taken de mogelijkheid een werkgroep in te stellen, al dan niet onder leiding van een ander bestuurslid. Zo kan er een werkgroep fondsenwerving ontstaan. De Penningmeester blijft eindverantwoordelijk.

In de financiële paragraaf van het huishoudelijk reglement van de Stichting kunnen in opdracht van de Penningmeester, of na een bestuursbesluit, zaken worden beschreven aangaande de financiële huishouding, zoals declaratiegedragscodes.

5.1.5. Financieel overzicht Stichting 

Wordt binnenkort gepubliceerd.

6. Beleidsplannen met kwaliteitsbeleid Kritische Succes Factoren (KSF) en Prestatie- Indicatoren (PI)

In dit gedeelte van het beleidsplan worden de hoofdstukken benoemd voor de filosofieën, trainingscriteria, de palliatieve zorgverlening en de dienstverlening zorg units beschreven. De gedetailleerde zorgplannen met zijn kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren zijn als vaste bijlagen toegevoegd aan dit beleids- en ondernemingsplan vanwege dat deze fundamentele documenten het onderscheidend vermogen aangeven van de nieuwe vorm van zorg, hetgeen de beoogde identiteit is van de Stichting.

 • Hoofdstuk 1: Hierin worden de uitgangspunten van de specifieke projecten benoemd.
 • De volgende hoofdstukken nader in te vullen in overleg met Yogi Lama Choenyi.

 

7. Resultaatgebieden 2022/2023

 

Resultaatgebieden

 

KSF

 

 

PI

 

Doelstellingen

 

Naamsbekendheid

 

 

 

 

 

 

Materiaal

 

Hoogwaardig uitdragen van de identiteit van de Stichting

 

 

 

Opleidingen

 

 

 

 

 

Zorgplannen specifiek met doelgerichte  ijkpunten per unit

 

 

Snel bereikbaar, uniek, duidelijk onderscheidend

 

 

 

 

Uitbreiding van compassie en empathische vaardigheden

 

 

 

Financieel en kwaliteits-parameters

 

Overzichtelijke, informatieve website, voorzien van het beleids- en ondernemingsplan 2022/2023

 

Benaderen van plaatselijke en landelijke media, t.b.v. naamsbekendheid, werving en selectie

 

Controle en benchmark versus huidige systemen

 

Financieel

 

Werving financiën voor de korte termijn

 

Adequate communicatie met en rapportage aan donateurs

 

 € 50.000.--,-- t.b.v. het totaal over 2022/2023.

Het organiseren van een benefietconcert

 

Benaderen van plaatselijke en

landelijke media t.b.v. donaties

 

 

Doelgroepen medewerkers

 

 

Projectplannen en medewerkers beleid

 

Enquête en feedback interviews

 

Per project specifieke eisen en competenties

 

Waardering

 

Enquêtes en terug -koppeling via internet

 

 

Uitdraagbaar

 

Richting en beleids- bepalend

8. Strategisch beleid voor de Stichting WLWPDC      

 

Beleidsterreinen

 

Gewenste beleidsruimte

 

Huidige aandachtspunten

 

Naamsbekendheid en identiteit met onderscheidend vermogen van WLWPBC versus andere stichtingen

 

 

Direct opzetten PR en communicatiewerkgroep

 

Financiële middelen

 

Werving financiële middelen met bedrijfsleven

 

Opzetten van groot aantal kleine activiteiten op locatie

 

 

Recessie

 

 

Opleidingen

 

Vrij te kunnen opereren t.b.v. werving en selectie en het opleiden van trainers

 

 

Ruimte en kosten

 

 

Werving trainers en medewerkers met competenties

 

Homogeen actief beleid

 

Kennisoverdracht d.m.v. opleidingen en de beoogde specifieke vaardigheden.

 

 

Contacten met gemeentes, provincies, overheden en organisaties.

 

Lokaal en direct

 

Tijd en prioriteit per overheid, sterke verandering t.a.v. subsidies en wetgeving

 

 

Veranderbeleid

 

 

Organisch verloop van tijdsplanning van de projecten

 

 

Urgentie vereist door leefbehoefte

 

9. Organisatie

9.1 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn beschreven in de statuten van de Stichting en het huisreglement. De taken zijn onderling in het Bestuur tijdelijk overdraagbaar. Het Bestuur kan de (zorg)projecten in haar beleid en op de KFI en PI ’s aanpassen.

Specifieke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de coördinatoren in de diverse werkgroepen worden beschreven in het huisreglement van de Stichting WLWPDC.

Zie begeleidend toegestuurd document versie 2 over Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

9.2 Communicatie- en besluitvormingsstructuur    

9.2.1 Intern Bestuur WLWPDC

De onderwerpen en besluitvormingsprocessen zullen worden gepland d.m.v. een cyclische jaarplanning. In deze planning wordt de structuur en terugkomende onderwerpen opgenomen. De werkgroepcoördinatoren zullen daarin per vast gestelde cyclus zitting nemen. 

9.2.2 Extern Bestuur WLWPDC beleidszaken

De externe communicatie t.a.v. besluiten en beleidszaken zal altijd worden geïnitieerd door de voorzitter en/of een bestuurder met gedelegeerde bevoegdheid.

9.2.3 Externe communicatie in huisstijl, website, advertenties, persberichten van het bestuur WLWPDC en projecten

De coördinatie is de verantwoordelijkheid van het secretariaat WLWPDC.

9.2.4 Interne communicatie van de projecten

Interne communicatie en besluitvorming van interne processen van de specifieke projecten zijn de verantwoordelijkheid van de aangestelde coördinatoren.

9.3 Financiële Planning en Controle

De financiële planning en controle zullen in het Bestuur per project met de (zorg)projecten in de cyclische jaarplanning worden uitgewerkt. Het Bestuur WLWPBC zal nieuwe projecten integraal plannen met de daarvoor benodigde liquiditeiten. Bij de controle zal de Stichting gebruik maken van externe expertise.

9.4 Bewakingssysteem evaluatie en bijstelling

De Stichting zal gebruik maken van een jaarlijks vergelijkonderzoek naar andere (zorg)projecten om kwaliteitsverbeteringen te toetsen. Dit zal gebeuren met behulp van alle KSI en PI ’s omschreven in dit beleidsplan. De evaluaties en bijstellingen zullen onderdeel uitmaken van het organische proces met als referentie eventuele nieuwe wet- en regelgeving en/of nieuwe inzichten. Alle veranderingen zullen in het portfolio van het Bestuur dan wel de (zorg)projecten worden vastgelegd.

Een belangrijk aandachtspunt is het bewaken van de missie ten opzichte van de subsidie aanvragen.

Bijlagen

Eerste fase 2022 - 2023

In de eerste fase wil White Lotus World Peace Dharma Centre (hierna te noemen WLWPDC) zich richten op het geven van diverse cursussen (ambulant), het werven van leden en zich bezig houden met netwerken.

Programma aanbod

Het programma voorziet in het eerste twee jaar.

D.m.v. het geven van diverse introductiebijeenkomsten hopen wij (meditatie)cursussen te kunnen geven en leden te werven.

Leden werven betekent de start van continuïteit.

Het organiseren van netwerk en introductiedagen is de basis.

a.  Basiscursus Meditatie

1 introductiedagen

b. Meditatie Cursussen (onderverdeeld in Introductieklassen, Beginnersklassen en Klassen voor Gevorden)

INHOUD:

4 HOOFDTHEMA’S

1e richten naar spiritualiteit

2e het pad betreden

3e uitleg van het illusionaire

4e de natuurlijke staat van zijn

 

1e Richten naar spiritualiteit

Algemeen (alle voertuigen)

1. Waardevolle menselijke geboorte

2. Impermanentie

3. wet van oorzaak en gevolg

4. tekortkomingen van het cyclisch bestaan.

 

2e Het pad betreden

1. Toevlucht nemen (algemeen)

2. 12 schakels van onderlinge afhankelijkheid

3. Bodhicitta (specifiek)

4. Leegte

 

Onder 2 zijn de volgende specifieke beoefeningen van toepassing (methodes)

Effecten van negatieve acties zuiveren.

Positieve energie verzamelen d.m.v. aanbieden van mandala’s verzamelen (positief).

Initiatie van de lama d.m.v. guru yoga.

 

3e Uitleg van het illusionaire

1. inzicht “calm abiding” Shamata

2. zelfloosheid van fenomenen

    Zelfloosheid van personen.

3. conventionele (relatieve) werkelijkheid en absolute werkelijkheid

 

4e De natuurlijke staat van zijn.

    Tantra (ontwikkeling- en voltooiingfase) de natuurlijke staat van zijn (geest), Dzochzen,

    Mahamudra, the middle way, uiteindelijke zienswijze, staat van verlichting.

 

c.Try out dag ten behoeve van kinderen

   Kennismaken met Dharma voor kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 16 jaar.

   Inhoud:

   Zandmandala maken met Lama Choenyi

   Geschiedenis van het Boeddhisme

   Het gebruik van materialen bij rituelen

   Tradities

   Oefeningen

 

d. Lezingen

Thema's

1. Verslavingen 

2. Zelfredzaamheid

3. Omgaan met agressie

4. Zorg voor elkaar

5. Het ontwikkelen van verdraagzaamheid

6. Concentratie

e. Retraites

f. Corporate Masterclasses.

3 daagse congressen t.b.v. Bedrijfsleven en Instellingen, waar de dialoog wordt aangegaan over de diverse Wereldse cultuurverschillen, naar een model van Geert Hofstede.

Dit model dient als brug naar de Boeddhistische visie, waarbij het doel van onze Stichting is om cultuuroverstijgend te werken en zodoende de Boeddhistische Leerweg te kunnen neerzetten.

 

Basisscholen.

Er zijn al contacten met basisscholen in Weesp en Weespersluis. Daar zijn ook al lessen gegeven.

 

h. Boeddhistische Geschiedenis

Bestemd voor Hogescholen en Universiteiten.

 

i. Masterclasses Overeenkomsten Kwantum Fysica en de Dharma.

Dialoog met wetenschappers en studenten van de Technische Universiteiten over Mindset en Kwantumfysica.

 

j. Stervensbegeleiding/Rouwverwerking en ondersteuning van ouderen.

Het verminderen en tegengaan van verstorende emoties om een kalme gemoedstoestand te creëren.

 

k. Medisch en Sociaal Pedagogisch.

Onderricht ter bevordering van kwaliteit van leven.

 

l. Communicatie.

Huisstijl

De huisstijl en de website worden binnenkort vernieuwd. Er is al een nieuw logo ontworpen en de website zal een passende make-over ondergaan, waarbij de tekstuele inhoud en informatie reeds op deze website is aangepast.

 

Netwerken en P.R,,

Mailinglijsten maken met ondergenoemde instellingen.

 

Algemeen: Bibliotheken, huisartsen, oudereninstellingen, scholen, verenigingen, justitie, politie, brandweer, leger, ziekenhuizen, psychologen, psychiaters, universiteiten, jeugdzorg, serviceclubs, ondernemersverenigingen, bedrijfsleven Doorn e.o..

 

Specifiek: B.U.N. (Boeddhistische Unie Nederland), Nederlands Boeddhistisch Archief, Technische Universiteit Delft, Voedingsmiddelenindustrie, grondstoffenindustrie, Farmaceutische industrie, Verzekeringsmaatschappijen, Banken, Investeringsmaatschappijen, Informal Investment, Crowdfunding, bouwbedrijven, diverse studie instituten, Instituut voor Wijsbegeerte.

 

Internationaal

We willen een onderzoek starten naar uitwisselingstrajecten, waarbij we op Europees en Gemeentelijk niveau de mogelijkheden naar subsidies dienen te onderzoeken.

Door het geven van lezingen in Europa/buitenland kunnen we een internationaal platform creëren ter vergroting van het behoud van het Tibetaans Erfgoed.

Momenteel zijn er contacten gelegd met Spanje, om daar het netwerk te verbreden.

Lama Choenyi en Ada Spelde hebben een werkbezoek gebracht aan Spanje van 21 tot en met 26 april 2022.

De reis- en verblijfskosten willen we dekken door middel van het geven van “proef” teachings aldaar. De Spaanse Dharmaorganisatie heeft dit maal alle kosten vergoed. Er is geen extra onkostenvergoeding gegeven.

 

Parallel tweede fase Dharmacentrum.

Parallel aan dit programma wil WLWPDC onderzoek doen naar een locatie ten behoeve van het Dharma Centrum.

Om een gedegen bouw -en financieel plan te maken, dient er wel een locatie te zijn.

Investeerders willen een concreet tastbaar plan zien. Een goed financieel plan maken, een goede architect, bouwonderneming en een heldere prognose van de exploitatiekosten, gegarandeerd voor de komende vier jaren.

Lama Choenyi heeft zijn voorkeur voor nieuwbouw aangegeven. De wens is een hoofdgebouw met daaromheen logeerfaciliteiten te creëren.

 

Het samenstellen van werkgroepen

Werkgroepen onder leiding van Coördinatoren dienen te worden geformeerd, zoals

Werkgroep P.R. en Communicatie

Werkgroep meditatieklassen, retraites, teachings, lezingen.

Werkgroep Bouw

Werkgroep IT

Werkgroep Fondsenwerving en Donaties.

 

Parallel tweede en / of derde fase Kenniscentrum, Kwantumfysica.

Uitgangspunt vanuit het Boeddhisme:

Two Truths

Relative truth and ultimate truth.

Relative truth describes the seeming, superficial and apparent mode of all things.

Ultimate truth describes the real, true and unmistaken mode. These two aspects of reality are defined by the FOUR PHILOSOPHICAL SCHOOLS as well as the Tantras of Vajrayana in different ways, each progressively deeper and closer to describing things as they are.

 

Ontwikkelen van positieve vaardigheden. De zenuwen (dendrieten en axionen) maken nieuwe uitlopers aan. Het is als het ware het overschrijven van negatieve conditioneringen naar transformeren naar positieve conditionering.

The Mind and Life Conference onder leiding van Z.H. de Dalai Lama, geeft aan dat door middel van FMRI scans het verschil kan worden aangetoond in (positieve) hersenactiviteit, alsmede de connectie/overeenkomst aangaande de kwantumfysica.

Met de komst van snelle (kwantum) computers zullen er meer mogelijkheden zijn om veranderingen in celstructuren waar te nemen en deze dientengevolge te kunnen registreren.  Er zijn methodes voor koolstofdateringen op high tech niveau. Bewijzende: Hoe snel verandert de structuur?

Voorlopig kan (kunnen) op moleculair en chemisch gebied de samenstelling(en) worden geanalyseerd.

 

Wat is de motivatie om deze onderzoeken te starten?

Op micro niveau:

Bacteriën worden resistent/muteren. De huidige aanpak van antibiotica volstaat niet meer op langere termijn. Wat zijn de alternatieven. Gaan we door met  de reguliere, standaard aanpak (chemische medicatie) of zoeken we een high tech oplossing.

Op milieuniveau:

De bronnen van de aarde raken uitgeput, we zullen zorgvuldiger met onze aarde om dienen te gaan. Alle ecosystemen dienen te worden gerespecteerd en hersteld. Dit is geen idealisme, maar een feit, een gegeven.

Er zijn momenteel meer dan 400 auto immuunziekten die niet kunnen worden behandeld door gebrek aan kennis/ervaring  en geldgebrek.(relatief)

INHOUDELIJK:

De mind, de conditioneringen en herconditioneringen dienen te worden onderzocht, bewezen en vastgelegd. In deze relatieve wereld is het noodzakelijk om “bewijs”en “analyse”te leveren. 

NOGMAALS:

de Oosterse denkwijze is lange termijn denken en gaat over de intentie, motivatie en essentie. Is altruïstisch (ik wil deze wereld beter achterlaten dan ik deze heb gevonden)

De Westerse denkwijze is narcistisch, korte termijn en vorm (ofwel hebzucht, verzamelen, gehechtheid (even chargerend getint: “na ons de zondvloed. Als ik mijn schaapjes maar op het droge heb”)

 

Inzet van methodieken.

Om een vertaalslag te kunnen maken naar het Boeddhisme, is het raadzaam om met Westerse “modellen” te werken.

Psychologie is slechts 130 jaar in de Westerse cultuur aanwezig, het Boeddhisme daarentegen heeft een bestaansgeschiedenis van 3000 jaar.

De Westerse wereld gaat uit van een Korte Termijn, het Oosten van een Lange Termijn.

Deze dienen echter ook in het Huisreglement te worden opgenomen.

© Copyright 2022 White Lotus World Peace Dharma Center. Design by VDLX
White Lotus World Peace Dharma Centre | Beleids- en ondernemingsplan Beleid, onderneming, plan